ਕੰਟੇਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਟੇਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਰਖੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

Associated Broadcasting Company Pvt Ltd (tv9punjabi.com)

ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਕਰੀ : Mr. A Bhaskar Rao
ਅਹੁਦਾ : Company Secretary

ਵੈਬਸਾਈਟ: tv9punjabi.com

ਕੰਟੇਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

To finish, please read through the above form to ensure all your details are correct. You may post, e-mail or fax this Complaint Form to the broadcaster. The relevant contact details are available on the website.